Jämtland

Länet med näst högst förväntad ökning av elanvändningen, hela 222%. Förändringen drivs huvudsakligen av industrins ökade elbehov. Också elproduktionen ökar, men i begränsad omfattning, med projekt inom landbaserad vindkraft. Investeringsbehovet i elnät är 32,8 miljarder till 2045, till stor del reinvesteringar i befintligt lokalt elnät men också nyinvesteringar i region- och transmissionsnät pga nya anslutningar av såväl användare som produktion.
Ny elintensiv industri
Power  Region Östersund

Elanvändning

Elanvändning i Gigawattimmar [GWh].

Elproduktion

Elproduktion i Gigawattimmar [GWh].

Elnätsinvesteringar

Investeringsbehov i miljarder kronor